info@drmoghtaderi.com   36288896 (031)

زایمان با حضور همسر در اصفهان

زایمان با حضور همسر در اصفهان

بارداری و به دنیا آوردن فرزند مهمترین اتفاق در زندگی یک زن است و بزرگترین تفاوت بین زن و مرد در روند زندگی آنهاست.

به جرأت می توان گفت که مردان اگر بخواهند بزرگترین حسرت های زند