info@drmoghtaderi.com   36288896 (031)

زایمان طبیعی در آب

زایمان طبیعی در آب

امروزه گزینه های مختلفی برای زایمان وجود دارد که با توجه به وضعیت جسمانی مادر و جنین تعیین می شود. زایمان طبیعی در آب که در وان آب گرم انجام می شود، از جمله روش هایی است که امروزه بسیار مورد استقبال قرار گرفته. تئوری این زایمان این است که از آن جایی که جنین نه ماه در کیسه آمنیوتیک سپری می کند، به دنیا آمدن در محیطی مشابه این کیسه می تواند استرس کمتری را برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد.

در این مقاله به بررسی مزایا و جوانب زایمان طبیعی در آب می پردازیم.

مزایای زایمان در آب برای مادر

  • آب گرم به آرامش بیشتر م