info@drmoghtaderi.com   36288896 (031)

لیست عوامل موثر در ناباروری زنان و مردان

عوامل موثر بر ناباروری

عوامل موثر بر ناباروری چیست؟

علل ناباروری در زنان چیست؟

علل ناباروری در مردان چیست؟

آیا درمانی برای ناباروری وجود دارد؟

در اصطلاح به عدم توانایی در باردار شدن بعد از یکسال نزدیکی و برقراری رابطه ی جنسی (بدون پیشگیری) را <